Ở đâu nhận may gia công mũ nón quảng cáo

Thảo luận trong 'Máy móc công, nông nghiệp' bắt đầu bởi dailymaylanh, 12/6/21.

 1. dailymaylanh

  dailymaylanh Active Member

  Bài viết:
  90
  Đã được thích:
  0
  1. Tìm d?a ch? may nón gia công

  Nhi?u ngu?i kinh dinh buôn bán dang kho?ng xu?ng may mu nón uy tín, ch?t lu?ng t?t mà giá l?i m?m, du?i dây là m?t s? cách h?u hi?u mách b?n:

  Xuongmaynon >>> non Minh Hien

  Uu tiên ngu?i quen tu v?n, m?i ngu?i quen làm nón gi?i thi?u xu?ng s?n xu?t ho?c co s? may nón lâu nam. Ðây là m?t phuong pháp don gi?n và r?t hi?u qu? cho phép b?n có du?c chi?c mu hài lòng v? giá c? và ch?t lu?ng. Khi không có ai nh? v? thì cách th? 2 là b?n t? di tìm, còn co s? may nón thì tìm ? dâu? T?t nhiên, di?u này s? r?t khó, b?n ph?i h?i kh?p noi, tra trên m?ng r?i d?n ch? d?t m?i. Sau dó, khi dã có d?a ch?, b?n ph?i tìm hi?u k? m?i khía c?nh v? nang l?c, ch?t lu?ng, giá c?, d? tin t?c c?a xu?ng s?n xu?t nón. Ð?ng v?i d?t hàng ngay, b?n c?n tìm kho?ng 5-7 co s? ho?c xu?ng s?n xu?t khác nhau d? so sánh tuong h? m?i quy?t d?nh d?t ni?m tin. Hãy cùng xem 5-7 xu?ng làm nhu th? nào, bàn lu?n giá c?, th?i gian s?n xu?t, rà soát du?ng kim mui ch? có chu?n không, logo thêu vi tính có d?p không, thêu lo?i gì, ch? thêu thu?ng, ch? là lo?i ch? thêu r? ti?n ho?c phong phú. Các lo?i máy thêu logo du?c dùng bao g?m máy thêu Nh?t B?n nhu Tajima và Behringer, máy thêu Hàn Qu?c nhu Sunstar SWF / GE, máy thêu M? nhu Brother, ho?c máy thêu TQ nhu Hefeng, Feiya, Shanlong. duong nhiên, ch?t lu?ng c?a máy thêu TQ khó có th? so sánh v?i máy thêu Tajima hay Barudan. Các co s? dó có th? thêu logo trên nón thành ph?m ho?c ch? thêu trên nón bán thành ph?m, t?c là ch? thêu trên t?m trang hoàng n?u không khâu thành nón. Mu d?y d?. Ngoài thêu logo, xu?ng may nón có in logo lên nón du?c không? N?u có th? in du?c, hãy in b?ng b?t k? phuong pháp nào, in l?a, in ép nhi?t, in chuy?n nhi?t, in xe d?y, in 3d, in k? thu?t s?, in cao (phù diêu) ho?c in hình tròn.

  [​IMG]

  Minhhien >>> https://xuongmayminhhien.vn/xuong-may-gia-cong-minh-hien/

  Ð?c bi?t quan y?u là ch?t lu?ng v?i may nón, là hàng x?n hay hàng trôi n?i. Có r?t nhi?u lo?i v?i làm nón nhu o thu?ng, dù th?i trang, d?u caro, ô canvas, v?i Ford, kaki Vi?t Nam, Kaki 65/35, Kaki 100% Cotton, Kaki Nhung, Kaki Thành Công, Kaki Thun , Kaki Ða kích t?c, Kaki Bang Zin, Kaki Samsung. Có hai lo?i v?i này, lo?i 1 và lo?i 2, giá c? và ch?t lu?ng khác nhau r?t nhi?u. Ph?n ti?p theo là tìm hi?u keo dán nón, dây là thành ph?n r?t quan tr?ng giúp nón d?nh hình ch?c ch?n và giúp nón b?n d?p. Thông thu?ng, có hai lo?i keo dán côn: keo m?m giá r? và keo c?ng ch?t lu?ng cao. Xu?ng sinh s?n mu c?a b?n dùng keo gì?

  2. Ch?n d?a ch? may nón gia công nào

  N?u b?n không tìm du?c m?t co s? s?n xu?t mu nón nào làm ch?p thu?n b?n, vì chung nó du?c làm ? m?t noi r? ti?n, ch?t lu?ng quá kém, và giá cao ng?t ngh?u ? m?t noi làm ra nh?ng chi?c mu d?p. Ð?ng lo l?ng, b?n có th? d?n v?i xu?ng may Minh Hi?n. T? khâu lên ý tu?ng thi?t k?, ch?n v?i d?n thêu logo, rà soát và x? lý l?i trên du?ng ch? may d?u du?c chúng tôi hoàn thi?n và d?ng b? hóa th?y quy trình. Ði?u này d?n d?n vi?c n?p hoàn toàn hoàn h?o khi nó r?i kh?i nhà máy. Xu?ng may Minh Hiên luôn mong kh?ng d?nh du?c ni?m tin c?a khách hàng b?ng ch?t lu?ng s?n ph?m. tam ti?ng du?c kh?ng d?nh b?ng ch?t lu?ng, và thuong hi?u du?c kh?ng d?nh b?ng Danh ti?ng. Xin luu ý r?ng khi làm vi?c tr?c ti?p v?i các nhà sinh s?n mu, các công ty thu?ng mu?n có nhi?u

  Xuongmayminhhien >>> xuong non Minh hien

  CÔNG TY TNHH thuong nghi?p D?CH V? sinh s?n MINH HI?N

  439/97/24A Tân Th?i Hi?p 21, Phu?ng Tân Th?i Hi?p, Q12, Tp.HCM

  ÐT/Zalo: 0934.033.264
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này